۱) استعلام قیمت کالا

۲) خدمات بازرگانی

۳) مشاوره بازرگانی و ترخیص کالا

۴) مشاوره بازرگانی در امور صادرات کالا