اطلاعات  گمرکات و مقررات

 

۱) حق العمل کاری در امور واردات کالا

۲) هزینه های مربوط به جلوگیری از بروز خسارات

۳) کارت بازرگانی

۴) روش ثبت شرکت درمنطقه آزاد قشم و دریافت مجوز فعالیت

۵) واردات کالا ازقشم به سرزمین اصلی و ترانزیت به کشورهای همسایه

 

Logistics Shipping World Bank